1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


jawisko określane mianem "lobby" sięga jeszcze czasów starożytnej Grecji. Grecy uważali, że procedury umożliwiające wyrażanie własnych poglądów, życzeń lub roszczeń stworzą szansę wywierania wpływu na decyzje o publicznym zasięgu. W codziennej rzeczywistości gospodarczej krajów demokratycznych, lobbying rozwinął się wszędzie tam, gdzie interesy grup zawodowych, przedsiębiorców, oraz ich stowarzyszeń dały początek funkcjonowania grup nacisku. Zwolennicy twierdzą, że lobbying przyczynia się do upowszechnienia wzajemnej wiedzy o zjawiskach oraz liczących się zdarzeniach społecznych i gospodarczych, a także jest źródłem pełnej i rzetelnej informacji. Postrzegają oni lobbying jako działalność przedstawicielską, która stwarza obywatelom możliwość angażowania się w sprawy publiczne oraz lepsze ich zrozumienie. Polskie firmy nie doceniają znaczenia, jakie może mieć wywieranie nacisku i walka o interesy przedsiębiorstwa, branży czy też całego sektora. Sytuacja jednak zaczyna się zmieniać, szczególnie w przypadku dużych spółek i polskich przedstawicielstw zagranicznych koncernów. Dzięki ich doświadczeniom i transferowi know- how, stali się oni prekursorami lobbyingu w Polsce.


drożenie wybiegających daleko w przyszłość, nowoczesnych rozwiązań gospodarczych o wysokiej randze społecznej, wciąż zbyt często napotyka na opór urzędników państwowych lub instytucjonalnych. Sytuację tę może zmienić profesjonalne wsparcie ze strony lobbystów.


o każdego z posłów, do elit politycznych, musimy, zatem docierać z naszą opinią, powinni oni mieć wyczulony słuch na nasz głos. To wszystko tłumaczy konieczność prowadzenia lobbyingu przez środowiska biznesowe.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy