1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


drożenie wybiegających daleko w przyszłość, nowoczesnych rozwiązań gospodarczych o wysokiej randze społecznej, wciąż zbyt często napotyka na opór urzędników państwowych lub instytucjonalnych. Sytuację tę może zmienić profesjonalne wsparcie ze strony lobbystów. Celem działań lobbyistycznych jest publiczna prezentacja za pomocą wystąpień pisemnych, rozmów i negocjacji) interesujących i ważnych społecznie przedsięwzięć, którym brak poparcia władz centralnych lub lokalnych. Istotnym narzędziem w rękach lobbystów jest uzyskanie poparcia dla dobrego projektu przedstawicieli opiniotwórczych mediów. Komunikaty i przekazy wysyłane są do precyzyjnie określonych grup docelowych, także za pośrednictwem Internetu. Organizacje te prezentując stanowiska, koncentrują się na recenzjach oraz proponują autorskie rozwiązania dotyczące zasad finansowania oraz regulacji prawnych korzystnych z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości. Skuteczne działania lobbyistów z Kancelarii Prawniczej /OBIG Polska Business Consulting nie wynika z samych koneksji i zdolności negocjacyjnych. To także wieloletnie doświadczenie, znajomość procedur inwestorów oraz źródeł finansowania, z których projekt może uzyskać fundusze. Prawnicy z Kancelarii Prawnej /OBIG Polska Business Consulting byli tymi, którzy w III Rzeczpospolitej Polskiej jako jedni z pierwszych lobbując odnieśli sukcesy, ucząc się na popełnionych błędach. Zdobyte doświadczenia wykorzystują teraz w swojej pracy dla dobra klientów.


olskie firmy nie doceniają znaczenia, jakie może mieć wywieranie nacisku i walka o interesy przedsiębiorstwa, branży czy też całego sektora.


o każdego z posłów, do elit politycznych, musimy, zatem docierać z naszą opinią, powinni oni mieć wyczulony słuch na nasz głos. To wszystko tłumaczy konieczność prowadzenia lobbyingu przez środowiska biznesowe.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy