1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


spółczesne państwo to przede wszystkim gospodarka. Od niej zależy praktycznie wszystko: nie tylko dobrobyt obywateli, ale siła, pozycja polityczna, a także – poziom rozwoju społecznego i kultury. (…) Na gospodarkę zaś oddziałuje otoczenie prawne. (…) Do każdego z posłów, do elit politycznych, musimy, zatem docierać z naszą opinią, powinni oni mieć wyczulony słuch na nasz głos. To wszystko tłumaczy konieczność prowadzenia lobbyingu przez środowiska biznesowe. Nie ma nic nagannego w definiowaniu i artykułowaniu własnych potrzeb i interesów. Docieranie z informacją to poszerzanie wiedzy prawodawców o skutkach stanowionego prawa. Niestety do załatwienia korzystnych rozwiązań nie wystarczy dobra marka solidnej firmy, muszą za nią stać zorganizowane siły przedsiębiorców, którzy wywalczają owe rozwiązania" Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Polskich Pracodawców, Warszawa 01 marzec 2003r. " eśli rozumiemy lobbying jako profesjonalne informowanie decydentów o tym, jakie są interes w danym społeczeństwie, jakim interesom ich decyzje zagrażają, to w tym sensie lobbing jest jedynie czymś, co wspiera racjonalność podejmowania decyzji. Lobbying profesjonalny, bowiem odwołuje się do całej rzeszy fachowców, analityków, osób kompetentnych, ekspedytorów, doradców i posłów, którzy swoją decyzję podejmować będą w oparciu o dobrze przeanalizowany materiał, ekspertyzy i dane, które zminimalizują ewentualne pomyłki.(…) Od lobbyingu profesjonalnego trzeba jednak odróżnić lobbying doraźny, a właściwie pseudolobbing, czyli ten ograniczony do garstki osób, które mają tzw. dojście do odpowiednich posłów czy ministrów, dysponujących notesem kontaktów, adresów i numerów telefonów komórkowych, a także mają wiedzę, czym i jak „lobbować” określone osoby, decydentów. (…) Takie działania w zamian za pewne profity nie mogą być utożsamiane z zawodowym lobbingiem, który raczej ma promować konkretne, ważkie i prawdziwe argumenty, a nie tylko sprzedawać swoje usługi w grze decyzyjnej. (…)” Posłanka Zdzisława Kobylińska (Wystąpienie posłów 3 kadencji 86 posiedzenie, 1 dzień (13.09.2000)


olskie firmy nie doceniają znaczenia, jakie może mieć wywieranie nacisku i walka o interesy przedsiębiorstwa, branży czy też całego sektora.


drożenie wybiegających daleko w przyszłość, nowoczesnych rozwiązań gospodarczych o wysokiej randze społecznej, wciąż zbyt często napotyka na opór urzędników państwowych lub instytucjonalnych. Sytuację tę może zmienić profesjonalne wsparcie ze strony lobbystów.


geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy