1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


Rozdział: I kIpII  §1.Prezydent Marszałkiem Senatu

1. Funkcję Marszałka Senatu sprawuje Prezydent RP, który może uczestniczyć we wszystkich głosowaniach Senatu. Głos Prezydenta jest równoważny głosom senatorów.

2. Prezydent odpowiada za politykę zagraniczną RP, którą realizuje za pomocą jednego z Wicemarszałków Senatu do spraw zagranicznych we współpracy z Rządem RP i Senatorami RP poprzez nadawanie Senatorom równolegle ze sprawowaną przez nich funkcją senatora dodatkowej funkcji bezpośrednio nadzorującego z ramienia Prezydenta jednego, lub kilku Ambasadorów RP krajów, z którymi RP utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

3. Prezydent może powołać swego zastępcę na funkcję Wiceprezydenta RP, oraz zastępców na funkcje Wicemarszałków Senatu, cedując na nich, z mocy ustawy, odpowiedzialność za realizację zadań, do których powołany został Senat. Przewodniczącym Prezydium Senatu, pod nieobecność Prezydenta, jest Wicemarszałek Senatu-Senior lub Wiceprezydent RP.

4. Funkcja Wiceprezydenta może być powierzona jedynie senatorowi, który był prezydentem lub premierem. Wiceprezydent posiada kompetencje i realizuje zadania Prezydenta RP jako jego pełnomocnik per prokura pod jego nieobecność. (zakres …..?).

§2. Urząd Senatora Odpowiednikiem Ministerstwa
1. Senator może powołać jednego lub kilku swych zastępców w randze podsekretarzy stanu – rezydentów krajowych i zagranicznych, których liczbę i kandydaturę aprobuje Prezydent, w celu realizacji przez nich ściśle określonych zadań Senatu.
2. Prezydent zanim mianuje Ambasadora uzgodni jego kandydaturę z Senatorem, któremu powierzy jego nadzór.
§3.
Do zadań Senatu należy:
1. opracowywanie i uchwalanie ustaw z własnej inicjatywy ustawodawczej oraz z inicjatywy ustawodawczej sejmu, a ponadto nadzór nad pracami ustawodawczymi Sejmu.
2. rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych Senatorów i posłów w II instancji.
3. bezpośredni nadzór oraz sprawowanie czynnej kontroli nad Wymiarem Sprawiedliwości i wykonywaniem przez Rząd wszystkich ustaw.
4. określanie polityki zagranicznej państwa i nadzór nad jej realizacją.

§4. Poseł - Trybun Ludnowy
1.Poseł w zależności od liczebności Sejmu oraz od ilości wykonywanych zadań i funkcji sprawowanych w Sejmie może powołać swych zastępców, pełnomocników per procura, których liczbę i kandydaturę akceptuje Marszałek Sejmu.
2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 zastępcą posła może być tylko kandydat do Sejmu z liczbą głosów uzyskanych w wyborach bezpośrednich do Sejmu i Senatu …….%.

§5
Posłowie i Senatorowie mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Sejmu i Senatu osobiście, a gdy jest to niemożliwe, przez swego zastępcę – pełnomocnika per procura.

§6.
Parlament składa się z 2 izb:
- Sejmu –Izby Młodszej, ludowej składającej się z nie większej liczby posłów niż ………
- Senatu- Izby Starszej, składającej się z nie większej liczby posłów niż ………

§7. Senatror Dożywotni
Do Senatu kandydować mogą:
Byli Prezydenci, oraz aktualni lub byli Premierzy, Ministrowie RP, i szefowie kluczowych resortów państwa (a w szczególności …….) oraz posłowie o odpowiednim stażu poselskim min. …….. kadencji sejmu>, którzy uzyskali średnio co najmniej ……… głosów we wszystkich z dotychczasowych wyborów, w których uczestniczyli.

§8.
1. Bez względu na ważność mandatu, funkcja Senatora jest dożywotnia dla tych Senatorów, którzy będąc uprawnionymi do kandydowania do Senatu (§7) uzyskali w wyborach bezpośrednich do Senatu poparcie wyborców nie mniejsze niż 2/3 ważnych głosów w I lub II turze wyborów, z zastrzeżeniem przegłosowania społecznego votum nieufności (pkt 2)
2. Pozbawić ważności mandatu Senatora może 66% ważnych głosów w wyborach bezpośrednich do Senatu, a do pozbawienia funkcji Senatora wystarczy ………% ważnych głosów w wyborach bezpośrednich do Senatu (społeczne votum nieufności).
3. O pozbawienie mandatu lub funkcji Senatora może wystąpić z wnioskiem ……………do PKW o jego uwzględnienie w wyborach do Senatu.
4. Senator może wykonywać swój mandat Senatora oraz powierzoną mu funkcję nadzoru jednego lub kilku Ambasadorów do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, gdy jednocześnie nie będzie mógł już skutecznie i sprawnie realizować zadań, nie mogąc ponadto godnie i we właściwy sposób reprezentować RP.
§9.Publiczna Kontrola Paralamentarzystów

1. Wszyscy Senatorowie i ich zastępcy składają roczne sprawozdania z zadań i celów osiągniętych przez nich w pracy w Senacie, oraz przez nadzorowanych przez siebie Ambasadorów za granicą, najpóźniej do 30 listopada bieżącego roku (publikowane w  ...........).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt.1. składa się z wymienionych i opisanych szczegółowo kosztów całej działalności Senatorów i ich zastępców oraz Ambasadorów za rok bieżący.
3. Senatora, zastępcy Senatora i Ambasadora do budżetu na rok przyszły, oraz wszystkich kosztów reprezentacji na rok przyszły najpóźniej do 30.XI.b.r., zarekomendowanych przez Prezydenta.
4. Projekt wszystkich wydatków na rok przyszły Senatorów, ich zastępców i Ambasadorów, mieszczący się w ustawie budżetowej akceptuje Senat zwykłą większością głosów, a w przypadku byłych głów państwa większością ¾ głosów.

§10. Ważniejszy Sejm Czy Senat?

1. Wszystkie uchwalone przez Senat ustawy obowiązują od daty ich wejścia w życie określonej w ustawie.
2. Wszystkie uchwalone przez Sejm ustawy obowiązują od daty ich wejścia w życie określonej w ustawie
po uchwaleniu ich w identycznym brzmieniu lub zmienionym przez Senat.
3. Uchwalone przez Senat ustawy odrzucone przez Sejm, obowiązują od daty ich wejścia w życie określonej w ustawie po uzyskaniu większości 90% głosów wszystkich Senatorów i Prezydenta.

§11.
1. I Instancją w rozwiązywaniu spraw dyscyplinarnych dotyczących posłów jest Sejm decydujący ……% głosów.
2. II Instancją w rozwiązywaniu spraw dyscyplinarnych dotyczących posłów jest Senat decydujący ……% głosów.
3. III Instancją w rozwiązywaniu spraw dotyczących posłów jest Trybunał Stanu, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych postępowań w dwóch pierwszych instancjach.
4.Prezydentowi przysługuje prawo łaski.

§12.
1. I Instancją w rozwiązywaniu spraw dyscyplinarnych dotyczących Senatorów - jest Senat, decydując zwykłą większością głosów.
2. II. ostatnią instancją w rozwiązywaniu spraw dyscyplinarnych dotyczących senatorów - jest Senat, w którego II głosowaniu bierze udział Prezydent.

§13. Senatorowie - Team Prezydenta

1. Senator, któremu Prezydent powierzył dodatkową funkcję nadzoru jednego, lub kilku Ambasadorów RP zatrudnia i mianuje niezbędny personel senacki, kierując się własnym uznaniem, do czego niezbędna jest akceptacja Prezydenta. Brak sprzeciwu Prezydenta w terminie 30 dni od daty zaprezentowania mu kandydatów przez Senatora oznacza ich akceptację. Senator jest zobowiązany uwzględnić w całości sprzeciw Prezydenta, jak również wszystkie jego zalecenia dotyczące obsady personelu. W wypadku braku zgodności decyduje Prezydent.
2. Senator osobiście odpowiada za wszystkie efekty polityki zagranicznej RP względem kraju, w którym jest ambasadorem.
(lub)
Prezydent odpowiada za wszystkie efekty polityki zagranicznej RP.
3. Mianowany przez Senatora personel senacki, (np. dyrektorzy sekcji lub departamentów prowadzący referat jednego, lub kilku krajów) realizuje politykę zagraniczną RP wobec danego kraju, określoną przez Prezydenta i Senat RP, w porozumieniu z Rządem RP - w bezpośredniej podległości i subordynacji względem Senatora.
4. Polityka zagraniczna Senatu na rok przyszły jest określana w formie uchwał Senatu najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku, na podstawie projektów uchwał Senatorów, którym Prezydent powierzył nadzór nad jednym, lub kilkoma ambasadorami. Ogólną ocenę przedstawionych projektów i pryncypia polityki zagranicznej RP na ich podstawie formułuje Prezydent .

§14. Odpowiedzialność Prawna i Majątkowa
Parlamentarzystów


Niezrealizowanie przez jednego lub kilku Senatorów oraz personel senacki celów i zadań Senatu założonych w budżecie, określonych ponadto przez Prezydenta i zaakceptowanych przez Rząd, winno skutkować ich natychmiastowymi dymisjami, z możliwością dochodzenia od nich przez Senat roszczeń majątkowych w drodze egzekucji, w przypadku naruszającego prawo, wadliwego gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, majątkowymi i ze szkodą dla Skarbu Państwa oraz obywateli.geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy