1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


Rozdział: I kIIIpII kIIIpIII kIIIpIV kIIIpV kIIIpVI kIIIpVII kIIIpVIII kIIIpIX kIIIpI kIIIpII kIIIpIII  becnie przychodzi obywatel do urzędnika jak baba do doktora. Czysto teoretycznie, zarówno obywateli jak i organa państwa nazywa się stronami. Jest to jednak eufemizm, albowiem prawo do wydania decyzji przysługuje tylko jednej, tej lepszej stronie, tzn. urzędnikom reprezentującym państwo. Jeśli urzędników z niższych i wyższych instancji łączy „sitwa”, obywatelowi pozostaje odwołanie do NSA. Każde postępowanie sądowe, podatkowe, celne czy administracyjne jest dwu instancyjne. Prawo proceduralne w Państwie Polskim jest patologiczne z powodu alienacji i reifikacji przepisów tego prawa od przepisów prawa materialnego. Jeśli na przykład w I i II instancji za każdym razem są zgodne z prawem proceduralnym to mimo, że fakty do prawa mogą w ogóle nie pasować, NSA wyda nie korzystną dla obywatela, a korzystną dla organu decyzję. Co prawda istnieje możliwość wniesienia rewizji nadzwyczajnej od wyroku sądu, ale przeciętnemu obywatelowi brakuje czasu, pieniędzy i przede wszystkim wiedzy, aby skutecznie prowadzić nierówną walkę z państwem. W takiej bowiem walce szanse obywatela są znikome.
Zaradzić temu można w taki oto sposób:
Tak oto znowelizujmy KPA, aby urzędnik miał obowiązek wydania każdej decyzji, o którą wnosi obywatel, a odmowa mogła nastąpić tylko wtedy, gdy wniosek będzie niezgodny z prawem publicznym lub cywilnym. Jeśli pierwsza decyzja organu wydana zostanie według obywatela z naruszeniem jego praw, powinien móc ją zaskarżyć do sądu administracyjnego I instancji, ale będącego Wydziałem Sądu Powszechnego Cywilnego. Niech Sąd Powszechny od razu decyduje począwszy od pierwszej decyzji, co jest zgodne z prawem, a co nie jest. Nie można bowiem tolerować dalej układu, w którym urzędnicy przedkładają interes organu nad interes jednostki. Są jego pracownikami, a więc stanowiący źródło ich dochodów, z którym się bardziej identyfikują niż z obywatelem.becnie postępowanie administracyjne jest dwu instancyjne. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Do rozpoznania odwołania właściwy jest organ administracji wyższego stopnia chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Natomiast od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie nie przysługuje. Strona niezadowolona może jedynie zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, za wyjątkiem sytuacji, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Jednakże organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.
W sprawach podatkowych istnieje samodzielna, odrębna procedura uregulowana w ustawie Ordynacja Podatkowa. Wprowadza ona postępowanie dwu instancyjne, gdzie od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia, czyli organ odwoławczy. Organami pierwszej instancji przeważnie są (odpowiednio) urzędy skarbowe, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, albo marszałek województwa, a organami odwoławczymi odpowiednio izby skarbowe lub samorządowe kolegia odwoławcze. Także minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie swoich kompetencji może być organem pierwszej bądź drugiej instancji. Natomiast w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra finansów, izbę skarbową lub samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ. Wniesienie odwołania od decyzji zasadniczo nie wstrzymuje jej wykonania. Jedynie organ podatkowy ze względu na szczególnie ważny interes strony, może na jej wniosek lub z urzędu wstrzymać wykonanie decyzji.
Uprawniony do wniesienia skargi do NSA jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawych innych osób. Podmioty uprawnione mogą wnieść skargę dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych, a gdy ustawa nie przewiduje środka odwoławczego – po zwróceniu się do organu właściwego z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Wymóg wyczerpania środków odwoławczych nie dotyczy jedynie prokuratora oraz RPO. Nie można wnieść skargi do sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu albo innej czynności. Wniesienie sprawy do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności. Jednakże sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu tego aktu lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności następuje z mocy prawa, jeżeli organ, który wydał akt lub dokonał czynności, nie przedstawił sądowi odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpisu skargi i zobowiązania go przez sąd do nadesłania akt sprawy. Skarga do sądu ma, więc tylko ograniczoną suspensywność.drożenie zaproponowanego przez nas rozwiązania spowoduje, że określenie stron postępowania kodeksowymi (kpa) zwrotami obywatel-organ przestanie odzwierciedlać eufemizm. A skargi wnoszone do Sądu Powszechnego na bezduszność i niekompetencję urzędników oraz rosnąca liczba przegranych przez urzędy spraw przed sądami powszechnymi, będzie po wdrożeniu tej koncepcji radykalnie wpływać na skracanie kadencji urzędników. Skończy się też ich bezduszność i prywata.
Zaproponowane przez nas rozwiązanie należy wdrożyć po to, aby wyeliminować korupcjogenny element w procedurach administracyjnych, podatkowych i pozostałych. Podda się je ocenie Powszechnego Wymiaru Sprawiedliwości według procedur prawa cywilno - karnego, a nie jedynie odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, jak jest obecnie.
Wdrożenie i zrealizowanie opracowanej przez nas koncepcji wymiaru sprawiedliwości równolegle z niniejszą koncepcją, spowoduje niemal całkowite wyeliminowanie na skalę ogólnospołeczną korupcji i tym podobnych zjawisk. Zostaną wyrwane niemal jak perz do gołej ziemi.
Od daty wprowadzenia zaproponowanych przez nas powyżej rozwiązań będzie można urzędników państwowych poddawać tym samym procedurom weryfikacyjnym, co sędziów (provocatio). Jest to szczegółowo określone w koncepcji Wymiaru Sprawiedliwościaradoks polega na tym, że szczególnie katastrofalne skutki eufemistycznego podziału na strony: obywatel-organ odczuwa samo państwo - autor tej obłudnej dychotomii. Najlepiej wyraża to wielkość wpływów z podatków do kasy państwowej. Potrzeby budżetu permanentnie nie są zaspakajane, co powoduje tak wysoki deficyt budżetowy, że zaczęło to zagrażać integralności ekonomicznej Państwa Polskiego. Liczba negatywnie rozstrzygniętych, a konkretnie mówiąc przegranych spraw spornych przez organa podatkowe z obywatelami przed NSA to ok. 70%. Organy podatkowe wszystkich szczebli popełniają błędy na tak wielką skalę, że może je skorygować dopiero NSA. Nie trzeba udowadniać, że rodzi to ogromne roszczenia odszkodowawcze względem Skarbu Państwa i powoduje straty po jednej i drugiej stronie. Niestety, to my podatnicy płacimy za błędy urzędników.
Obecnie procedura podatkowa regulowana jest przepisami OP, UKS i KKS. Organ zazwyczaj przekracza swoje uprawnienia i nadużywa władzy, by zyskać przewagę nad obywatelem. Zamiast mu służyć, staje się najczęściej sędzią udającym stronę. Po wdrożeniu powyższych rozwiązań NSA stanie się wydziałem administracyjnym Sądu Powszechnego, a nie odrębnym Sądem, jak jest obecnie. Państwo będzie bardziej skłonne do służenia obywatelom. Urzędy mniej będą się panoszyć i mniej szkodzić obywatelom, ponieważ urzędników i sędziów obejmie procedura PROVOCATIO.
Kolejnym zabiegiem upraszczającym procedury (podatkowe, administracyjne, celne i inne) będzie połączenie kodeksu celnego, KPA z OP i UKS, zaś KKS z proponowanym przez nas KCK. Integracja kodeksów odbędzie się bez wyrzucania żadnego ze sprawdzonych w praktyce przepisów. Dalsze ich stosowanie - jako (lex specialis) w jednej zintegrowanej procedurze spowoduje większą przejrzystość procedur nie tylko dla zwykłych ludzi, ale i dla samych prawników i urzędników państwowych.
geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy