1.+geneza+powstania+firmy2.+kancelaria+prawnicza3.+consulting4.+lobbing5.+nieruchomosci6.+koncepcja+pa%F1stwa7.+aforyzmy
                                                                                                                                                                                                                           


Rozdział: I kIIIpII kIIIpIII kIIIpIV kIIIpV kIIIpVI kIIIpVII kIIIpVIII kIIIpIX kIIIpI kIIIpII kIIIpIII  
otychczasowych urzędników skarbowych należy zamienić w inteligentnych, roztropnych i empatycznych poborców podatkowych. Kontynuacja aktualnego, kontrybucyjnego systemu egzekwowania podatków kłóci się z powyżej opisanym rozwiązaniem do tego stopnia, że bez zmiany całego systemu niniejszą koncepcję należałoby traktować jako czystą utopię.
Założony przez nas efekt możliwy będzie do osiągnięcia tylko wówczas, gdy podatnicy precyzyjnie planując swoje domowe lub firmowe budżety, zaplanują nie tylko kwoty, które chcą zarobić, ale również, które chcą wydać. Z każdej wydanej przez podatnika złotówki określona w ustawie podatkowej, część odprowadzona będzie do budżetu centralnego lub samorządowego, tak niechybnie i pewnie, jak pewne będą wydatki podatnika. Kwoty te podatnik sam wniesie w postaci zapłaconych podatków. Wszystkie wydatki nie objęte domowym planem lub firmowym budżetem będą dodatkowo opodatkowane, na przykład 10% lub 20% podatkiem, który z jednej strony stanowić będzie zachętę, będąc jednocześnie straszakiem na wypadek, gdyby podatnikom nie chciało się na przykład na czas określony w ustawie opracować budżetu (przychodów i wydatków) na rok przyszły. Po wdrożeniu niniejszej koncepcji każdy przyszłoroczny budżet przestanie być fantazją i stekiem domysłów, a zacznie przedstawiać sumę prawdopodobnych kwot podatku obliczonych bowiem na podstawie planów i prognoz obywateli państwa. Podatnicy nie będą mieli powodów oszukiwać państwa, czyli siebie, gdyż płacić będą podatki w wysokości przez siebie samych zadeklarowanej, a owa deklaracja będzie fundamentem egzystencji każdego podatnika, dzięki zasadzie wzajemności świadczeń na których oparty będzie system. Ponadto kontrolą i obowiązkiem ewidencji podatkowej objęte będzie 100% obrotów pieniężnych dokonywanych na obszarze jurysdykcji prawnej i podatkowej naszego kraju. Możliwe stanie się wkrótce po tym, jak urzędnicy skarbowi odejdą od roli konkwistadorów, a hodować zaczną podatników jak kurki w kurniku.możliwi to wprowadzenie totalnej kontroli elektronicznej – chipnowej i  terminalowej całego obrotu finansowego w kraju.
Dzisiejszy aparat urzędów skarbowych, niezwykle kosztowny i nieskuteczny, wyspecjalizowany w technikach przeprowadzania traumatycznych kontroli, przestanie być potrzebny. Te prymitywne techniki traktowania obywateli jak chłopów feudalnych, z których w XXI w. wyciska się daniny publiczno – prawne zostaną zastąpione technologiami chipowymi i terminalowymi. Kontrolą elektroniczną objęta będzie każda sprzedaż. Wpływy z podatków nieprawdopodobnie wzrosną a szara strefa zacznie być białą. Podatek będzie mógł przybrać postać liniową i będzie mógł być niskim podatkiem, co spowoduje, że jako państwo staniemy się atrakcyjnym regionem do lokowania inwestycji długoterminowych. Zapewne z czasem i na te metody znajdą się pomysłowi hakerzy – specjaliści od oszustw komputerowych i podatkowych, których nigdy się nie da wyeliminować do samego końca. Ważne jest, żeby oszustw tych nie dokonywano na ogromną skalę, w sposób zuchwały, a państwo żeby nie odgrywało kluczowej roli w popełnianiu na masową skalę przestępstw podatkowych, jak jest obecnie i aby nie było głównym źródłem generującym powstawanie szarej strefy.ależy również znacznie bardziej skutecznie niż dotychczas, motywować podatników do płacenia podatków. Motywacja powinna mieć charakter pozytywnych zachęt np. ulgi, preferencje, gwarantowane zamówienia, korzystne warunki ubezpieczeń gwarantowanych kontraktów, a nie negatywnych np. kontrole, domiary, egzekucje, ciągnące się w nieskończoność postępowania podatkowe, wydawanie decyzji, konieczność wnoszenia od nich odwołań, skarg etc.. Państwo we własnym, dobrze pojętym interesie, winno podatnikom ułatwiać wszelkimi sposobami dokonywanie obrotu gospodarczego, o którym społeczeństwo konsumpcyjne przecież wciąż marzy. Przy zachowaniu aktywnej roli państwa w tym względzie podatek będzie jedynie zapłatą za namacalną korzyść za bycie członkiem państwa, które się martwi i zabiega o niego. Na skalę masową należało będzie stymulować rozwój sektora ubezpieczeń, których specjalny rodzaj wprowadzi w ogólnospołecznym wymiarze gwarancje dobrego wykonania kontraktów dotyczących w równym stopniu zamówień publicznych, jak i komercyjnych. Z obrotów uzyskanych przez podmioty gospodarcze tą właśnie drogą, wpływ podatków do budżetu państwa będzie gwarantowany w 100%, ponieważ ściągnięcie ich od podatnika dokonywane będzie tego samego dnia za pośrednictwem banku, który także był pośrednikiem przy dokonywaniu transakcji techniką chipową lub terminalową.


Ogromna liczba transakcji handlowych, przeprowadzanych na zasadzie kredytu kupieckiego, dokonywana jest obecnie na podstawie zaufania, którym podmioty się darzą wzajemnie i zawodzą się wzajemnie na sobie. Efekt jest taki, że lwia część obrotów w Polsce jest sparaliżowana zatorami płatniczymi, które paraliżują również wpływ należności publiczno – prawnych do budżetu państwa. Narzucenie bankom dodatkowej funkcji społecznej przy wykonywaniu funkcji komercyjnych obejmie również i ten element. Podmiot gospodarczy będący płatnikiem netto podatków będzie miał prawo nie tylko uzyskać pomoc państwa w otrzymaniu zamówień publicznych lub komercyjnych oraz ubezpieczenia na dobrych warunkach gwarantującego zamawiającemu ich dobre wykonanie, ale także wpadnie w rygor przymusu prawnego narzuconego przez państwo w  zakresie obligatoryjnego stosowania ściśle określonych procedur prawnych (odpowiednik certyfikatu jakości typu ISO 9001: 2000) i towarzyszącego im obligatoryjnego pośrednictwa bankowego przy udzielaniu kredytu kupieckiego udzielonego mu przez kooperujący z nim podmiot na zasadach określonych przepisami prawa bankowego. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli osiągnąć bezpieczeństwo transakcji na poziomie gwarantowanym przez akredytywę lub inkaso (gdzie odpowiedzialnym za spłatę kredytu jest bank kupującego). To zakończy erę kredytów kupieckich udzielanych na piękne oczy i praktyki niweczenia przez przeżywające kłopoty podmioty gospodarcze niejednokrotnie wieloletniej, udanej współpracy zakończonej oszustwem lub „przekrętem”, gdy jest on sposobem uratowania skóry choćby na krótki czas kosztem partnera, którego się oszukało. Nie tylko ochroni to te podmioty, ale i cały obrót dokonywany w granicach obszaru polskiej jurysdykcji, w tym również podatkowej albowiem zwiększy to prawdopodobieństwo do 99% wpływania podatków do budżetu, jeśli ich kontrybucja dokonywana będzie hic et nunc – tu i teraz przy każdej realizowanej transakcji wprost z konta bankowego.

owszechność kredytu. Nowa jakość instytucji bankowych i finansowych. Skąd pewność, że transakcje będą przeprowadzone?
A no stąd, że ich gros ujęte będzie w planach budżetowych osób i podmiotów na rok przyszły. Instytucje podatkowe i finansowe w granicach tego zaplanowanego obrotu będą mogły poruszać się w układzie stabilnym – zamkniętym, w którym z dużym wyprzedzeniem można stosować instrumenty i narzędzia inżynierii finansowej i bankowej.
Dostęp do gwarancji bankowych, kredytów i innych instrumentów finansowych powinien być powszechny a uznawalność przy ich przyznawaniu przez banki i instytucje finansowe winna być zaskarżalna do sądu arbitrażowego działającego przy samorządzie lokalnym na obszarze działalności banku lub danej instytucji finansowej. Przewodniczącym sądu winien być, co najmniej jeden sędzia zawodowy, a stronami:
Z jednej strony poszkodowany przez bank lub instytucję finansową.
Z drugiej zaś urzędnik, który negatywną decyzję wydał.
Gdyby sędziemu przyszło do głowy wydać nieuczciwe orzeczenie kończące postępowanie, może go spotkać niespodzianka o nazwie PROVOCATIO. Zarówno dla banku, jak i urzędnika bankowego trzy negatywne wyroki w trzech sprawach w ciągu jednego roku kalendarzowego zaskutkują tym, że bank utraci koncesję na danym terenie lub nawet w ogóle, jeśli przypadków takich będzie więcej na innych obszarach jego działalności. Dla urzędnika zaś, bezduszne i nierzetelne traktowanie klientów spowoduje utratę pracy nie tylko w tym banku lub w danej instytucji finansowej, ale może nawet w całym sektorze bankowym i finansowym.
Dla nieuczciwego petenta, który chce otrzymać kredyt, jego ubezpieczenie, lub gwarancję dobrego wykonania kontraktu (etc..) nie mającego zdolności kredytowej lub będącego osobą lub podmiotem niewiarygodnym, restrykcje płyną z art. 286 obecnego kodeksu karnego. Pod rządami zaproponowanego przez nas KCK sankcją cywilno – karną (restrykcją) będzie odszkodowanie za szkodę, którą petent spowoduje niepotrzebnym wszczynaniem procedur kredytowych oraz odwoławczych np. proces sądowy lub ewentualnie z powodu innych szkód.Powyższe rozwiązania bynajmniej nie zwiastują ograniczeń suwerenności banków i instytucji finansowych. Banki będą całkowicie wolne i suwerenne w swych decyzjach i nie będą musiały automatycznie stosować się do postanowień powyżej opisanych sądów arbitrażowych. Zalecenia sądu będą mogły traktować jako wskazówki lub ostrzeżenia w istocie unaoczniające im, że w swej codziennej praktyce nie realizują fundamentalnej zasady państwa prawa tj. równego traktowania osób i podmiotów. Z kolei nie respektowanie przez poważną instytucję finansową fundamentalnych, konstytucyjnych zasad państwa, które oddaje swój obszar do czerpania z niego korzyści, nie pozwala na dalsze legitymizowanie działalności takiej instytucji. Od postanowień sądu arbitrażowego można się będzie odwołać tylko w jednej instancji do sądu powszechnego – sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę instytucji finansowej.

Jak zapewnić jednak pewność wpływów z podatków do budżetu nie tylko od podatników netto?
Jeśli podzielimy podmioty gospodarcze na dochodowe i niedochodowe, to powyżej opisany system zamówień publicznych i komercyjnych, ich ubezpieczania oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktów służył będzie przede wszystkim wygenerowaniu gwarantowanych w 100% obrotów, których źródłem będzie realizacja precyzyjnie zaplanowanych zamówień publicznych od rządu, od podmiotów gospodarczych oraz od pozostałych osób i instytucji wspomaganych w tym zakresie przez rząd. System służył więc będzie w pierwszej kolejności tym, którzy generują dochód. Takich będzie ograniczona liczba. Ich dochody najczęściej są wysokie lub co najmniej średnie.
Jaki więc rodzaj protekcji stworzyć dla największej liczby pozostałych podatników, oscylujących wokół minimalnego dochodu lub wykazujących straty, najczęściej za pomocą generatywnej księgowości i eksponujących sztucznie koszty poprzez ich zawyżanie (szara strefa).

geneza+powstania+firmykancelaria+prawniczaconsultinglobbingnieruchomoscikoncepcja+pa%F1stwaaforyzmy